Câu đố: Đường đang tắc, bạn sẽ cho xe nào đi trước để hết kẹt xe?

Câu đố: Đường đang tắc, bạn sẽ cho xe nào đi trước để hết kẹt xe?
Câu đố vui thử tài tinh mắt, nhanh trí của bạn.
Chi tiết