Những câu nói bất hủ của bạn cùng bàn khiến bạn nhận ra thời học sinh luôn đẹp nhất

Bạn cùng bàn là người biết mọi "bí mật hộc bàn" của bạn, chia sẻ với bạn những vui buồn hờn giận, và chỉ cần nhắc đến những câu nói "bất hủ" này là bạn sẽ nhớ ngay đến người bạn ấy!
Array 0
Array 1
Array 2
Array 3
Array 4
Array 5
Array 6
Array 7
Array 8
Array 9
Array 10
Array 11
Array 12
Array 13
Array 14
Array 15

* Ảnh minh họa từ phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"